• Úvod >
 • Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných
údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb podľa §13, §14, §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 1. Dotknutá osoba

Zákazník.

 1. Rozsah spracúvaných údajov.

 • meno a priezvisko;
 • korešpondenčná adresa;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • číslo občianskeho preukazu
 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je

DomSTAV spol. s r.o., Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 623 531

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie vašej požiadavky. Komunikácia so zákazníkom elektronickou formou komunikácie – marketing prostredníctvom dotazníka zákazníka.

 1. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú zákazníci spoločnosti

DomSTAV spol. s r.o., Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 623 531

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 1. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším príjemcom jedine so súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz.

 1. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa).

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 mesiac.

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: domstav@domstav.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 1. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je marketingovou požiadavkou. Dotknutá osoba má právo neposkytnúť osobné údaje, v takom prípade nebude možná marketingová komunikácia elektronicky formou dotazníka, mailu alebo telefonicky.

 1. Marketingová komunikácia

Získané osobné údaje môžeme ďalej využívať pre zasielanie noviniek, prípadne inú marketingovú komunikáciu súvisiacu s predmetom podnikania prevádzkovateľa DomSTAV spol. s r.o., Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 623 531. Ide predovšetkým o novinky týkajúce sa stavebného materiálu a kúpeľňového vybavenia.

 1. Zabezpečenie dát - vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Prevádzkovateľ DomSTAV spol. s r.o., Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 623 531 zaviedol a udržuje nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre každú dotknutú osobu. Zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť získané osobné údaje pred náhodným neoprávneným zverejnením, stratou, zničením, zmenením alebo sprístupnením.