• Úvod >
  • Duálne vzdelávanie
DomSTAV - Duálne vzdelávanie

Štúdijný odbor: 6317M 00 Obchodná akadémia

Počet ponúkaných miest pre žiakov: 1

Možnosti pracovného uplatnenia: Žiak bude počas štúdia prakticky vykonávať činnosti v rámci rôznych pracovných pozícií v oblasti administratívy, personalistiky, logistiky a skladového hospodárstva.

Hmotné zabezpečenie: Firma poskytuje pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. Stravovanie poskytne zamestnávateľ v cene, rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania jeho zamestnancov.

Finančné zabezpečenie: Podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu budú priznané podľa podmienok stanovených vo vnútornom predpise organizácie a podľa dohodnutých podmienok v učebnej zmluve so žiakom.

Spolupráca:  Obchodná akadémia Ružomberok

                     Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš